EKSTRASELÜLER MATRİS YAPISI VE GÖREVLERİ

İbrahim ÜÇGÜL *
Sultan ARAS**
Ufuk ELİBÜYÜK***
Alınma: 28.07.2017 ; düzeltme: 15.02.2018 ; kabul: 22.03.2018

Öz: Ekstrasellüler matriks (ECM), memeli dokuları içindeki hücrelerin arasında bulunan ve onları
destekleyen bir kompleks yapıdır. ECM içinde bulunduğu veya temas halindeki hücreler tarafından
salgılanmaktadır. Ekstrasellüler matriks (ECM), geleneksel olarak glikoaminglikanlar ve fibröz proteinler
olarak sınıflandırılırlar. Glikoaminglikanlarda kendi içlerinde sülfatlanmamış proteinler (Hyalüronik asit)
ve sülfatlanmış proteinler (kondroitin sülfat, keratan sülfat I ve II, heparin, heparan sülfat ve dermatan
sülfat) olmak üzere ikiye ayrılır. Fibröz proteinler ise yapısal proteinler (kollajen, elastin) ve yapıştırıcı
(adhezyon) proteinler (Fibronektin, laminin, tenaskin, vitronektin, integrin) olarak sınıflandırılır. Yapılan
bu çalışma ile hücrelerin yapısı ve hareketini etkileyen, hücre gelişme ve farklılaşmasını etkileyen, su ve
mineral tutan, büyüme faktörünü etkileyen ekstrasellüler matris molekülünün yapısı ve bu yapıda bulunan
proteinlerin görevlerinden bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: ECM, Glikoaminglikanlar (GAGs), Fibröz proteinler, Proteoglikanlar
Extracellular Matrix Structure and Tasks
Abstract: The extracellular matrix (ECM) is a complex structure located between and supporting cells
within mammalian tissues. The ECM is secreted by cells in contact or contact. Extracellular matrix
(ECM) is traditionally classified as glycosphingolipids and fibrous proteins. In glycosphingolipids, they
are divided into two groups: non-sulfated proteins (hyaluronic acid) and sulfated proteins (chondroitin
sulfate, keratin sulphate I and II, heparin, heparan sulfate and dermatan sulphate). Fibrous proteins are
classified as structural proteins (collagen, elastin) and adhesion proteins (fibronectin, laminin, tenascin,
vitronectin, integrin).This work deals with the structure of the extracellular matrix molecule affecting cell
growth and differentiation, affecting cell growth and differentiation, water and minerals affecting the
growth factor, and the proteins involved in this structure.
Keywords: ECM, Glycosaminoglycans (GAGs), Fibrous proteins, Proteoglycans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *